Rozwiązania prawne w kryzysie – Restrukturyzacja Łódź

KANCELARIA WILIJEWICZ I PARTNERZY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozwiązania prawne w kryzysie – Restrukturyzacja Łódź

KANCELARIA WILIJEWICZ I PARTNERZY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZAUFAJ DOŚWIADCZONEJ KANCELARII!

ZADZWOŃ DO NAS!

O NAS

Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy pomaga firmom i osobom fizycznym  w kryzysie znaleźć przyczyny trudnej sytuacji finansowej i przy pomocy rozwiązań zarówno prawnych jak i ekonomicznych pomóc powrócić na drogę do sukcesu.

Posiadamy duże doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 Restrukturyzacja Łódź - Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy

WYBIERZ USŁUGĘ, KTÓRA CIĘ INTERESUJE:

RESTRUKTURYZACJA FIRM

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

MEDIACJA

RESTRUKTURYZACJA FIRM

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

MEDIACJA

Pomoc w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego - Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy

RESTRUKTURYZACJA FIRMY

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces, który obejmuje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego proces ten może również obejmować przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z wieloma konsekwencjami. Po rozpoczęciu przyspieszonego postępowania układowego, mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową, a hipoteka lub zastaw na tym majątku nie są możliwe.

Od dnia otwarcia takiego postępowania do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu, wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy lokalu, lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika, przez wynajmującego lub wydzierżawiającego, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne.

Prawo Restrukturyzacyjne, które zostało wprowadzone w 2016 roku zapewniło polskim przedsiębiorstwom nowe możliwości oraz wiele działań, które można podjąć w celu poprawy ich kondycji. Wybór odpowiednich działań zależy od konkretnego celu restrukturyzacji i problemów, z którymi boryka się przedsiębiorca.

Należy pamiętać, że czasami negocjacje i zawarcie ugód z poszczególnymi wierzycielami mogą być wystarczające do osiągnięcia celu restrukturyzacji. Jeśli powyższe rozwiązanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, warto przeprowadzić restrukturyzację w ramach następujących postępowań: przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne, postępowanie o zatwierdzenie układu.

Plan naszego działania:

1. AUDYT EKONOMICZNY W FIRMIE
2. STWORZENIE PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO
3. WDROŻENIE NOWEJ STRATEGII DZIAŁANIA

Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy oferuje również sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, pełnienie funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy, reprezentowanie w toku postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem i wierzycielami.

Restrukturyzacja firmy

Upadłość przedsiębiorców

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

Upadłość przedsiębiorców to proces, który ma miejsce, gdy prowadzący działalność gospodarczą podmiot nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. W takiej sytuacji upadłość może zostać ogłoszona przez sąd na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Celem upadłości przedsiębiorców jest zabezpieczenie interesów wierzycieli poprzez rozwiązanie majątkowe dłużnika.

Proces upadłości przedsiębiorców obejmuje kilka etapów, takich jak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wyłonienie syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika, przeprowadzenie postępowania układowego lub likwidacyjnego, a także podział uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli. Głównym celem jest jak największe zaspokojenie roszczeń wierzycieli w miarę możliwości.

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka wniosek o umorzenie długu Częściowe umorzenie długu lub całościowe

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to specyficzna forma upadłości, która dotyczy osób fizycznych, osoby nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to proces, w którym dłużnik, nie będąc w stanie uregulować swoich zobowiązań, ma możliwość ogłoszenia upadłości w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami i rozwiązania swoich problemów finansowych.

Skorzystaj z prawa do ogłoszenia upadłości i całkowitego oddłużenia. Dzięki najnowszym rozwiązaniom prawnym Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy pomoże Ci skutecznie wnioskować w sądowym postępowaniu upadłościowym o umorzenie zaciągniętych zobowiązań, których nie jesteś w stanie spłacić.

Upadłość konsumencka

MEDIACJE

MEDIACJE

Mediacjealternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, który polega na prowadzeniu negocjacji i poszukiwaniu porozumienia pod nadzorem neutralnego mediatora. Mediacje mają na celu znalezienie rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony sporu i pozwala uniknąć konieczności rozstrzygania sprawy przed sądem.

Mediacje są skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu różnorodnych sporów, zarówno w sferze biznesowej, jak i prywatnej. Mogą dotyczyć spraw rodzinnych, handlowych, sąsiedzkich czy cywilnych. Mediacje mają wiele zalet, takich jak szybkość, elastyczność, poufność i możliwość osiągnięcia win-win dla wszystkich stron.

Korzystając z mediacji, strony mają możliwość samodzielnego wpływu na rezultat sporu, co przyczynia się do budowania lepszych relacji i trwałego rozwiązania konfliktu. Warto skorzystać z doświadczonego mediatora, który pomoże w prowadzeniu procesu mediacji i znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacje

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Winston Churchill

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.

  KONSULTACJE

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ.

  ZAPRASZAMY!