Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika i zaspokojenie jego wierzycieli. Jeżeli ugoda zostanie zatwierdzona, dłużnik może kontynuować działalność gospodarczą, a wierzyciel zaspokoić swoje roszczenia w granicach uzgodnionych w ugodzie.

Innymi słowy, PZU (postępowanie o zatwierdzenie układu) to procedura prawna polegająca na uzyskaniu zgody sądu na proponowany układ między dłużnikiem a jego wierzycielami. Proces ten ma na celu zapewnienie ram dla restrukturyzacji długów i majątku dłużników, pomagając zapobiegać bankructwu i likwidacji. Obejmuje on nadzór sądowy, a zatwierdzenie ugody musi być korzystne zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Jak wygląda proces PZU?

Proces postępowania o zatwierdzenie układu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym – nadzorcą układu.

Doradca restrukturyzacyjny dokonuje w systemie teleinformatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych – obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Od dnia publikacji ogłoszenia, Dłużnik podlega natychmiastowej ochronie egzekucyjnej co oznacza, że nie ma możliwość sprzedaży egzekucyjnej jego majątku, jednocześnie Dłużnik ma 4 miesiące na przeprowadzenie z wierzycielami rozmów, przeprowadzenie głosowania nad układem i złożenie do Sądu wniosku o zatwierdzenie warunków układu.

Wniosek musi zawierać informacje o sytuacji majątkowej dłużnika, aktualny wykaz jego majątku i pasywów oraz propozycję układu, który obejmie poszczególne kategorie interesów.

Jakie są zadania nadzorcy układu?

 1. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zakłada i prowadzi akta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 
 2. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zbiera głosy wierzycieli
 3. Nadzorca układu udziela wierzycielowi na jego żądanie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji o głosowaniu za albo przeciw układowi. Złożenie sprawozdania o wykonalności układu;
 4. Nadzorca układu współpracuje z dłużnikiem w zakresie skutecznej i zgodnej z prawem polityki zbierania głosów;
 5. Pomaga dłużnikowi w sporządzeniu planów restrukturyzacyjnych i propozycji układowych;
 6. Informuje dłużnika o kwestiach, które uniemożliwiają skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu;
 7. Informuje wierzycieli o sytuacji majątkowej dłużnika, w sytuacji, gdy wpływa to na przeprowadzenie procedury zbierania głosów oraz w sytuacji podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji co do głosowania
 8. Informuje wierzycieli o procedurach składania głosów

Kiedy nadzorca będzie mógł dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego? Jakie są warunki?

 1. Nadzorca układu może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego
 2. Dokonanie obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu
 3. Dzień układowy nie przypada wcześniej i nie później niż 7 dni od złożenia wniosku o dokonanie obwieszczenia
 4. Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu.
 5. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem
 6. Dokonanie obwieszczenia, , jest niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli.

Co musi zawierać wniosek o zatwierdzenie układu?

Pierwszym krokiem jest przyjęcie układu. Drugim jest etap złożenia wniosku w przedmiocie zatwierdzenia układu przez dłużnika. Co między innymi musi zawierać dany wniosek?

 • Propozycje układowe;
 • Wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli;
 • Sumę wierzytelności uprawniającej do głosowania;
 • Sumę wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem

Przyjęcie takiego wniosku przez sąd restrukturyzacyjny warunkuje ocenę możliwości wykonania układu. Warto pamiętać, że jeśli dochodzi do podziału wierzycieli na grupy, o przedmiocie rozpoznania wniosku zależy również zawarcie we wniosku informacji o:

 • Liczbie wierzycieli;
 • Sumie wierzytelności w poszczególnych grupach
 • Sumie wierzytelności wierzycieli głosujących za układem w każdej grupie

Czym jest sprawozdanie nadzorcy układu?

To dokument, który jest sporządzany w ramach postępowania układowego i ma na celu przedstawienie opinii przez osobę powołaną na nadzorowanie wykonania układu. Sprawozdanie nadzorcy układu zawiera przede wszystkim: stwierdzenie przyjęcia układu, analizę sytuacji finansowej dłużnika, ocenę dotychczasowego postępu w realizacji układu oraz rekomendacje co do dalszych działań w celu osiągnięcia jego celów.

Jak wygląda procedura zbierania głosów?

W PZU zbieranie głosów odbywa się samodzielnie przez nadzorcę układu. Wierzyciele oddają głos poprzez system teleinformatyczny, który wymaga zalogowania się w systemie i wypełnienia karty do głosowania, zamieszczonej przez nadzorcę układu. Istnieje również opcja zebrania głosów podczas zgromadzenia wierzycieli, z którego sporządza się elektroniczny protokół.

W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, wierzyciele biorący udział w głosowaniu reprezentujący co najmniej połowę wymagalnych wierzytelności, mogą podjąć decyzję o zatwierdzeniu układu. Oznacza to, że wierzyciele reprezentujący mniej niż połowę wymagalnych wierzytelności nie są w stanie zablokować zatwierdzenia układu.

W przypadku, gdy wierzyciele reprezentujący co najmniej połowę wymagalnych wierzytelności wyrażą zgodę na układ, sąd może go zatwierdzić i na jego podstawie wydać postanowienie. Natomiast w przypadku, gdy wierzyciele nie wyrażą zgody, postępowanie o zatwierdzenie układu zostanie umorzone, a dłużnik pozostanie w stanie niewypłacalności.

Jak zlicza się głosy?

Obowiązek zliczenia głosów i podjęcie decyzji leży po stronie nadzorcy układu. Sposób liczenia głosów w postępowaniu o zatwierdzenie układu po 1 grudnia 2021 roku przebiega podobnie jak w innych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych. Była to bardzo pozytywna zmiana, ponieważ program zostanie zatwierdzony tylko wtedy, gdy opowie się za nim co najmniej dwie trzecie kapitału, którym dysponują wierzyciele.

Podsumowanie

Postępowanie o zatwierdzenie układu to kluczowy element postępowania restrukturyzacyjnego. Warto zwrócić uwagę na przepisy prawa, które określają szczegółowo procedury prowadzone w przypadku otwarcia postępowania, a także na terminy i wymagania formalne związane z nim. Dzięki temu dłużnik oraz wierzyciele będą mieli jasność co do przebiegu postępowania i możliwości wykonania układu.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ!

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.