Przyspieszone postępowanie układowe to procedura, która umożliwia dłużnikowi, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, zawarcie układu z wierzycielami.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego następuje na wniosek dłużnika. Przyspieszone postępowanie układowe jest szybsze i tańsze niż standardowe postępowanie układowe, a jego celem jest zaspokojenie wierzytelności powstałych przed dniem otwarcia postępowania.

Właściciel przedsiębiorstwa, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, może skorzystać z przyspieszonego postępowania układowego. W takim przypadku musi złożyć wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Jest to możliwe w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jednocześnie z wnioskiem, dłużnik uiszcza zaliczkę na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przez sąd następuje zawieszenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Oznacza to, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzycieli przeciwko dłużnikowi, co do tych wierzytelności, nie jest możliwe. Wierzyciele mogą jednak zgłosić swoje wierzytelności, które zostaną umieszczone w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę sądowego.

W toku postępowania, dłużnik musi przedstawić plan restrukturyzacyjny zatwierdzony przez nadzorcę sądowego i zgromadzenie wierzycieli.

Jakie warunki trzeba spełnić, by doszło do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego?

Przyspieszone postępowanie układowe jest jedną z form restrukturyzacji przedsiębiorstw przewidzianą w polskim prawie restrukturyzacyjnym. Aby móc skorzystać z tej procedury, należy spełnić określone warunki.

Przede wszystkim, przyspieszone postępowanie układowe jest dostępne tylko dla przedsiębiorstw, które są zagrożone niewypłacalnością. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego może złożyć dłużnik, czyli przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Kolejnym warunkiem jest przedstawienie przez dłużnika wstępnego planu restrukturyzacyjnego, który określa, jak przedsiębiorstwo ma się restrukturyzować, aby stać się ponownie rentowne i spłacać zobowiązania wobec wierzycieli.

Dłużnik musi także złożyć spis wierzytelności, w którym wymienione są wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa oraz wykaz wierzytelności spornych. Spis wierzytelności jest po wszczęciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego weryfikowany przez nadzorcę sądowego. Wierzyciele mają możliwość zgłaszania sprzeciwów do spisu wierzytelności.

Przyspieszone postępowanie układowe nadzoruje sędzia komisarz, który wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe.

Na Zgromadzeniu Wierzycieli nadzorca sądowy przedstawia główne założenia planu restrukturyzacyjnego i opinię co do możliwości jego wykonania. Wierzyciele podczas zgromadzenia głosują za lub przeciw układowi. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

W dalszej kolejności układ musi zostać zatwierdzony przez Sąd.

W przypadku zawarcia układu jego postanowieniami związani są wszyscy wierzyciele objęci układem. Zatem ci, którzy głosowali przeciwko układowi, muszą przystać na jego warunki.

Uproszczona restrukturyzacja

Co warto wiedzieć o przyspieszonym postępowaniu układowym: zalety

Przyspieszone postępowanie układowe ma wiele zalet. Jego otwarcie pozwala na ochronę przed egzekucją i umożliwia dłużnikowi prowadzenie przedsiębiorstwa, co jest korzystne dla jego sytuacji finansowej.

W wyniku otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wierzyciele mają szansę na uzyskanie większego zaspokojenia swoich wierzytelności niż w postępowaniu upadłościowym.

Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest niedopuszczalne.

Również postanowienia umowy, której stroną jest dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu przyspieszonego postępowania układowego, jest bezskuteczne w stosunku do masy układowej.

Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, co do zasady nie jest dopuszczalne wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu, lub dzierżawy lokalu, lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika.

To samo dotyczy umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć o przyspieszonym postępowaniu układowym: wady

W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zostać pozbawiony wykonywania zarządu, co może być uważane przez niego za uciążliwe.

Podsumowanie

Przyspieszone postępowanie układowe polega na zawarciu układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Spis ten przygotowuje dłużnik i dalej jest on weryfikowany przez nadzorcę sądowego. W tym procesie dłużnik może zostać znacznie ograniczony w zakresie swojego prawa do zarządzania.

Przyspieszona restrukturyzacja oznacza również zawieszenie postępowań egzekucyjnych w stosunku do wierzytelności objętych z mocy prawa układem oraz zakaz wszczynania postępowań tego rodzaju. Niemniej jednak wierzyciele mają prawo dochodzić swoich praw w innych trybach przewidzianych prawem.

Złożenie wniosku o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego stanowi skuteczny sposób dla przedsiębiorców na uniknięcie upadłości.