W uchwale z 11 kwietnia 2024 roku (sygn. akt III CZP 63/23), Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej rozstrzygnął istotne zagadnienie prawne dotyczące postępowania upadłościowego. Zgodnie z tą uchwałą, postanowienie o przekazaniu pozwu syndykowi jako zgłoszenia wierzytelności podlega zaskarżeniu w formie zażalenia. To rozstrzygnięcie ma duże znaczenie dla wierzycieli, syndyków oraz praktyki sądowej.

Tło Sprawy

Zagadnienie prawne pojawiło się w sprawie dotyczącej zapłaty 3200 zł wraz z odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych. W marcu 2023 roku Sąd Gospodarczy wydał nakaz zapłaty, uwzględniając żądania powoda. W kwietniu syndyk masy upadłości wniosł sprzeciw, argumentując, że prowadzenie postępowania sądowego przeciwko pozwanemu było niedopuszczalne z uwagi na ogłoszenie jego upadłości 10 miesięcy wcześniej.

Decyzje Sądów

Sąd Gospodarczy postanowił potraktować pozew jako zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i przekazać go syndykowi. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej odrzucił wniosek syndyka o doręczenie odpisu sprzeciwu od nakazu zapłaty, stwierdzając, że powództwo wniesione po ogłoszeniu upadłości powinno być traktowane jako zgłoszenie wierzytelności. Syndyk zaskarżył to postanowienie, powołując się na naruszenie przepisów Prawa upadłościowego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, czy postanowienie o przekazaniu pozwu syndykowi stanowi orzeczenie, od którego przysługuje środek zaskarżenia. Sąd Najwyższy uznał, że takie postanowienie jest zaskarżalne, gdyż ostatecznie zamyka część postępowania przed sądem i przekazuje sprawę do procedowania w trybie Prawa upadłościowego.

Znaczenie Uchwały

Ta uchwała ma kluczowe znaczenie dla praktyki postępowania upadłościowego. Potwierdza prawo do zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, co zapewnia stronom procesowym ochronę w postaci kontroli instancyjnej. W kontekście upadłości, gdzie procedury są szczególnie skomplikowane, takie rozstrzygnięcie wzmacnia pozycję wierzycieli oraz zapewnia większą przejrzystość i sprawiedliwość postępowania.

Wnioski

Uchwała Sądu Najwyższego wprowadza istotne wyjaśnienie w zakresie zaskarżalności postanowień sądowych dotyczących traktowania pozwu jako zgłoszenia wierzytelności. Decyzja ta wpływa na sposób prowadzenia postępowań upadłościowych, zwiększając ochronę wierzycieli i precyzując procedury sądowe. Dzięki tej uchwale, postanowienia przekazujące pozew syndykowi będą podlegać kontroli sądu wyższej instancji, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia transparentności i rzetelności postępowań upadłościowych.

Dla bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do lektury pełnego artykułu na Prawo.pl: SN: Syndykowi przysługuje zażalenie na traktowanie pozwu jako zgłoszenie wierzytelności.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ!

    Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

    Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.