Rozwiązania dla biznesu w kryzysie

WILIJEWICZ I PARTNERZY RESTRUKTURYZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozwiązania dla biznesu w kryzysie

WILIJEWICZ I PARTNERZY RESTRUKTURYZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

RESTRUKTURYZACJA FIRMY

DLA KOGO?

Restrukturyzacja przewidziana jest dla przedsiębiorcy, który znalazł się w kryzysie. Jest jeszcze wypłacalny, jednak ma świadomość, że stan ten jest lub za chwilę może być zagrożony. Jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku, albo znajduje się w takiej sytuacji kontraktowej, że nie ma szans na jego uzdrowienie, właściwą drogą jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

AUDYT EKONOMICZNY W FIRMIE

Partnerzy Kancelarii – doradcy restrukturyzacyjni, finansiści, eksperci od zarządzania i HR przeprowadzą szczegółową analizę ekonomiczną podstaw Twojej działalności.

PLAN RESTRUKTURYZACJI

Na podstawie audytu, przy Twoim aktywnym udziale, sporządzimy plan restrukturyzacyjny, który pozwoli nam na dobór właściwej ścieżki prawnej, prowadzącej do zawarcia z wierzycielami porozumienia (układu), dzięki któremu ze spokojną głową, wdrożysz zmiany w swojej firmie.

WDROŻENIE NOWEJ STRATEGII DZIAŁANIA

Po zawarciu porozumienia skutecznie wprowadzimy zmiany w Twojej firmie, dzięki czemu wykonamy plan restrukturyzacyjny i doprowadzimy do ekonomicznego odrodzenia Twojego przedsiębiorstwa.

REWITALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zastosowane przez nas w toku restrukturyzacji rozwiązania zarządcze, finansowe i prawne , pozwalają na złapanie oddechu i skuteczne odbudowanie biznesu bez jego wyprzedaży i ostatecznie likwidacji.

OCHRONA PRZED KOMORNIKIEM

Skuteczne wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala nie tylko na wprowadzenie ekonomicznych zmian w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim na natychmiastowe zwolnienie zajętych przez Komornika rachunków bankowych i zapobiega dalszej degradacji Twojego majątku.

SKUTECZNE MEDIACJE

Partnerzy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji. Pełniąc przez lata funkcję Mediatora Stałego przy wielu sądach okręgowych w Polsce umiemy rozmawiać i doprowadzać do kompromisów.

NA CZYM POLEGA RESTRUKTURYZACJA FIRMY?

Restrukturyzacja pozwala, dzięki zawarciu układu (porozumienia), z jednej strony skutecznie zabezpieczyć interesy wierzycieli z drugiej strony umożliwić uniknięcie upadłości dłużnika lub – jeśli jest to konieczne – przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

CO DAJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje różne skutki zarówno co do osoby dłużnika jak i jego majątku, zależne od rodzaju wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego. Rodzaj postępowania dobieramy po analizie przez doradcę restrukturyzacyjnego aktualnej struktury majątku i zobowiązań dłużnika.

Najbardziej istotnymi korzyściami dla przedsiębiorcy, jakie daje proces restrukturyzacji jest natychmiastowa ochrona dłużnika w aspektach najbardziej istotnych dla przetrwania przedsiębiorstwa – do których zaliczyć trzeba:

 1. Zawieszenie postepowań egzekucyjnych, czyli ochrona majątku przed jego likwidacją;
 2. Zawieszenie postępowań sądowych
 3. Zapewnia ochronę przed nowymi postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi po rozpoczęciu procedury restrukturyzacji
 4. Niedopuszczalność wypowiedzenia umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika
 5. Niedopuszczalność wypowiedzenia przez finansującego tj np. bank lub leasingodawcę:

– umów kredytu

– umów leasingu

– umów ubezpieczeń majątkowych;

– umów rachunku bankowego;

– umów poręczeń,

– umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi,

– gwarancji albo akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 0 bez zezwolenia rady wierzycieli.

 1. Po wszczęciu procedury restrukturyzacyjnej możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie przez dłużnika umów szczególnie nierentownych dla przedsiębiorstwa.
 2. Procedura restrukturyzacji pozwala na skrócenie wypowiedzenia umów uo pracę pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy zawartej na czas określony.
 3. Wyłączone zostają od stosowania przepisy chroniące niektórych pracowników przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Oraz przepisy szczególne dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

JAK PRZEPROWADZIĆ RESTRUKTURYZACJĘ?

Prawo przewiduje 4 szczególne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które dopasowane przez uprawnionego doradcę restrukturyzacyjnego do charakterystyki i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy pozwalają na osiągnięcie sukcesu i uzdrowienie firmy.

RODZAJE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W zdecydowanej większości toczy się ono poza sądem, pod nadzorem nadzorcy układu, którym jest doradca restrukturyzacyjny, z którym dłużnik zawiera umowę. To postępowanie najlepiej sprawdzi się dla podmiotów, którym nie jest potrzebna głęboka restrukturyzacja. Pozwoli również na natychmiastowe zablokowanie działań komorniczych o ochronę majątku przed wyprzedażą.

Przyspieszone postępowanie układowe

Ma formę postępowania sądowego. Przeznaczone dla dłużników, którzy nie mają dużej ilości wierzytelności spornych i których proces restrukturyzacji nie wymaga podjęcia działań sanacyjnych. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego cały proces powinien zakończyć się w czasie 2-4 miesięcy.

Postępowanie układowe

Prowadzone jest zamiast przyspieszonego postępowania układowego, jeśli suma wierzytelności spornych uprawniających przekracza 15%. Różni się od niego również szybkością i złożonością.

Postępowanie sanacyjne

Najdłużej trwające postępowanie restrukturyzacyjne dla wszystkich dłużników, którzy wymagają głębszej restrukturyzacji i dla których konieczne będzie przeprowadzenie działań sanacyjnych. W przypadku postępowania sanacyjnego mamy do czynienia z dużą ochroną przed egzekucją jednocześnie znacząco ograniczającą dłużnika.

O NAS

Dział Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Wilijewicz i Partnerzy pomaga firmom w kryzysie znaleźć przyczyny trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przy pomocy rozwiązań zarówno prawnych jak i ekonomicznych pomóc ich właścicielom wyprowadzić firmę z powrotem na drogę do sukcesu.

Kancelaria Restrukturyzacyjna Łódź Wilijewicz i Partnerzy

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Winston Churchill

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.

  KONSULTACJE

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ.

  ZAPRASZAMY!