W dniu 25 kwietnia bieżącego roku Sąd Najwyższy podjął ważną decyzję, która ma istotne implikacje dla wielu polskich kredytobiorców, szczególnie tych zobowiązanych umowami kredytowymi indeksowanymi do walut obcych, zwłaszcza franka szwajcarskiego. Uchwała ta jest odpowiedzią na długotrwałe rozbieżności w interpretacji prawnej, które zdominowały dyskurs prawny i finansowy w Polsce w ostatnich latach.

Kluczowe punkty uchwały:

1. Niewiążące postanowienia umowne: Sąd Najwyższy orzekł, że w przypadku uznania, iż postanowienie umowy kredytowej odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej jest niedozwolone, nie może ono zostać zastąpione innym sposobem określenia kursu wynikającym z przepisów prawa lub zwyczaju. Oznacza to, że takie postanowienia są nieważne i nie mogą być egzekwowane.

2. Konsekwencje dla całej umowy: Jeżeli niemożliwe jest ustalenie wiążącego kursu waluty, cała umowa kredytowa traci swoją moc prawną. To stawia przed bankami i kredytobiorcami konieczność negocjacji nowych warunków lub rozwiązania istniejących umów.

3. Roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia: W przypadku realizacji umowy, która jest niewiążąca, zarówno bank jak i kredytobiorca mogą mieć wzajemne roszczenia o zwrot środków, które zostały wymienione na podstawie umowy.

4. Przedawnienie roszczeń banku: Sąd stwierdził, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconych kwot rozpoczyna się dzień po tym, jak kredytobiorca zakwestionował wiążące postanowienia umowy.

5. Brak odsetek i innych wynagrodzeń: Jeśli umowa nie wiąże, nie istnieje podstawa prawna do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia za korzystanie z środków pieniężnych.

Implikacje dla rynku kredytowego

Decyzja ta ma daleko idące skutki dla rynku kredytowego w Polsce, zważywszy na liczbę kredytów denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych. Banki, które oferowały tego typu produkty, będą musiały zmierzyć się z potencjalnymi roszczeniami zwrotu odsetek oraz głównych kwot kredytów, które zostały już wypłacone.

Reakcje rynku i przyszłe kierunki

Przyjmowanie przez banki nowej polityki wobec kredytów walutowych będzie kluczowym elementem adaptacji do nowej rzeczywistości prawnej. Kredytobiorcy, którzy poczuli się poszkodowani przez niejasne zapisy w umowach, mogą teraz odczuwać pewien rodzaj sprawiedliwości, ale jednocześnie staną przed wyzwaniem restrukturyzacji swoich zobowiązań.

Decyzja ta podkreśla również znaczenie transparentności i uczciwości w sektorze bankowym, co może prowadzić do szerszych reform w sposobie oferowania i zarządzania kredytami.

Zakończenie

Uchwała Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2023 roku to kamień milowy w kształtowaniu polityki kredytowej i praw konsumentów w Polsce. Zarówno banki, jak i kredytobiorcy będą musieli teraz nawigować w zmieniającym się krajobrazie prawnym, co z pewnością przyniesie nowe wyzwania, ale także i możliwości do bardziej zrównoważonego podejścia do kredytowania.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ!

    Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

    Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.