FRANKOWICZU! NIE ZWLEKAJ! MASZ CZAS TYLKO DO 21 SIERPNIA NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA DO GETIN BANKU!

ZOSTAŁO CI TYLKO:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ TERAZ!

Jak dochodzić nieważności umowy frankowej w postępowaniu upadłościowym

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku (sygn. WA1M/GUp/44/2023).

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. zupełnie zmieniło sposób dochodzenia swoich roszczeń przez frankowiczów, którzy mogą dochodzić unieważnienia umowy kredytu we frankach, jedynie w oparciu o przepisy postępowania upadłościowego.

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. nie można już tego banku pozwać przed sądem tak jak to się działo do tej pory. Procesy cywilne w toku zostaną zawieszone.

Od 20 lipca 2023 r. frankowicze, którzy chcą unieważnić umowę kredytu we frankach, zarówno Ci którzy już pozwali Getin Noble Bank S.A, jak i ci co się jeszcze zastanawiają, mają 30 dni na zgłoszenie swojej wierzytelności syndykowi.

Co ważne, zgłoszenie wierzytelności jest bezpłatne ale nie jest proste.

Zgłoszenia wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. frankowicz dokonuje poprzez system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych https://krz-ext.ms.gov.pl

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Po zgłoszeniu wierzytelności, syndyk podejmie decyzję czy uznaje umowę kredytu za nieważną tj. uznaje zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Bank S.A. za uzasadnione, lub też odmówi jej uznania.

Jeśli syndyk odmówi uznania zgłoszenia wierzytelności, frankowych będzie miał prawo złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność o uznanie umowy frankowej za nieważną oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie.

Sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza albo wyznaczony sędzia rozpoznaje sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia. Jeżeli sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza albo wyznaczony sędzia uzna za potrzebne wyznaczenie rozprawy, zawiadamia o niej syndyka, upadłego oraz wierzyciela, który wniósł sprzeciw, i wierzyciela, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy.

Jeśli sprzeciw zostanie oddalony, frankowiczowi przysługuje zażalenie na to postanowienie tak jak i Getin Noble Bank S.A., syndykowi oraz każdemu z wierzycieli..

Frankowicze, którzy wytoczyli pozwy przeciwko Getin Noble Bank S.A. przed ogłoszeniem upadłości, będą mogli kontynuować swoje procesy, ale dopiero wówczas, kiedy wyczerpią opisaną ścieżkę postępowania, a mimo to roszczenie o unieważnienie umowy frankowej nie zostanie umieszczone na liście wierzytelności.

Wobec ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku frankowicze muszą się spieszyć. Jak pisaliśmy, na zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A jest tylko 30 dni, zatem termin upływa 19 sierpnia 2023 r.

W tym czasie należy przygotować zgłoszenie wierzytelności, wymagane dokumenty i opracować strategię działania ze specjalistą od prawa upadłościowego, zwłaszcza jeśli nadpłaciliśmy już kredyt bankowy.

Pamiętać trzeba, że niezależnie od tego czy nadpłaciliśmy kredyt bankowy czy też nie, syndyk najprawdopodobniej będzie dochodził od frankowiczów niezapłaconych rat, których po uznaniu umowy kredytu frankowego przez Sąd za nieważną, wobec niewypłacalności Getin Noble Bank S.A., nie będzie już można odzyskać.

Jedynie prawidłowo sformułowanie zgłoszenia wierzytelności może uchronić frankowicza przed syndykiem uchronić.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ!

    Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

    Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.