Nadchodzi czas, gdy problem zadłużenia i nieuchronności upadłości finansowej przestaje być tematem tabu i staje się ważną kwestią społeczną. W dzisiejszym świecie, gdzie konsumpcja jest powszechna, a presja społeczna bycia „na topie” i dostępnym dla wszystkich, niezależnie od kosztów, jest ogromna, nie jesteśmy już niestety wolni od pułapek zadłużenia. W takiej rzeczywistości upadłość konsumencka staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i jednocześnie niezwykle kontrowersyjnym.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, prowadzące do całkowitego oddłużenia (umorzenia zobowiązań finansowych) konsumenta. Ma zastosowanie w przypadku osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej.
Część osób uważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej za realną deskę ratunku, która pozwala na zresetowanie swojej sytuacji finansowej i daje szansę na ponowne rozpoczęcie. Z drugiej strony, inni są zdania, że jest to forma unikania odpowiedzialności za swoje zobowiązania finansowe i zachęcanie do lekkomyślności w zarządzaniu własnymi finansami.

Kiedy należy wystąpić o upadłość konsumencką

Decyzja o ogłoszeniu o upadłości konsumenckiej jest poważnym krokiem, który wymaga starannej analizy i rozwagi. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach upadłościowych, aby zapewnić sobie profesjonalne wsparcie i poradę prawną w trudnym procesie, jaki ich czeka.
Kancelaria prawna może zająć się przygotowaniem niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Skrupulatne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji jest niezwykle istotne dla sprawnego przebiegu procesu. Adwokat może również reprezentować klienta przed sądem i negocjować z wierzycielami, co zwiększa szanse na uzyskanie korzystnych warunków spłaty długów.

Wniosek o upadłość konsumencką

Ważne elementy wniosku

Wniosek o upadłość konsumencką to istotny dokument procesowy, który musi zostać starannie i kompleksowo przygotowany. W celu kompletności wniosku, należy uwzględnić następujące elementy:

 • Dane identyfikacyjne dłużnika – W wniosku powinny znaleźć się dane osobowe dłużnika, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania.
 • Wnioskodawca musi przedstawić aktualny i pełny spis swojego majątku, wraz z wyceną poszczególnych składników. Należy uwzględnić nieruchomości, mieszkania, działki, samochody, papiery wartościowe, sprzęt AGD/RTV, gotówkę, kosztowności itp. Dodatkowo, należy wskazać miejsca, w których majątek się znajduje.
 • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Jeżeli istnieją wierzytelności sporne, należy wskazać zakres, w jakim dłużnik kwestionuje ich istnienie lub uważa je za nienależne.
 • Zabezpieczenia na majątku dłużnika – Należy wymienić wszelkie zabezpieczenia, takie jak hipoteki, zastawy czy zastawy rejestrowe, które obciążają majątek dłużnika.
 • Uzasadnienie wniosku o upadłość – Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie, które w sposób przekonujący potwierdza przyczyny niewypłacalności. Powinny zostać podane konkretne fakty i okoliczności, które doprowadziły do utraty zdolności spłaty zobowiązań.
 • Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o niewystępowaniu negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej – Dłużnik musi dostarczyć pisemne oświadczenie, że nie występują negatywne przesłanki, które mogłyby przekreślić możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o upadłość konsumencką może zostać złożony przez dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swojego zadłużenia nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Dłużnik taki musi spełniać pewne warunki, aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Po pierwsze, nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą, musi zastosować się do innych przepisów dotyczących upadłości. Ponadto, jeśli dłużnik był wspólnikiem osobowej spółki handlowej, musi upłynąć co najmniej rok od chwili, gdy przestał być wspólnikiem, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką.
Warto zauważyć, że nowością jest fakt, że wniosek o upadłość konsumencką, pod pewnymi warunkami, może zostać złożony również przez wierzyciela dłużnika.

Kto zatem nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką w tym m.in.:

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą
 • Spółki, takie jak spółki handlowe, wspólnicy spółek osobowych (np. spółki jawne, partnerskie, komandytowe)
 • Fundacje, stowarzyszenia
 • Nie będą mogli również skorzystać ci, których niewypłacalność jest skutkiem działań umyślnych lub na skutek rażącego niedbalstwa oraz którzy w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków

Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy - Skorzystaj z prawa do całkowitego oddłużenia

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla samego dłużnika. Jego cały majątek staje się tzw. „masą upadłości”, która jest zarządzana przez syndyka. Od tego momentu dłużnik traci swobodę rozporządzania swoim majątkiem, nie może go sprzedawać ani wypożyczać. Musi wskazać i przekazać syndykowi cały swój majątek wraz z dokumentacją. Do masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę dłużnika w części, która nie podlega zajęciu. Syndyk dokonuje szczegółowego spisu majątku, wycenia go i przystępuje do sprzedaży. Nie wszystkie przedmioty podlegają egzekucji, wyłączone spod niej są przedmioty pierwszej potrzeby, niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Po ogłoszeniu upadłości:

• Dłużnik nie może zawierać żadnych nowych zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych. Może jedynie zawierać drobne umowy dotyczące codziennego życia, takie jak zakup żywności czy środków czystości, ale tylko wtedy, gdy pokryje koszty ze środków niepodlegających zajęciu przez syndyka. Istnieje jednak ograniczenie w zakresie nowych zobowiązań, aby zapobiec pogłębianiu długu.
• Działania podejmowane przez dłużnika będą podlegać ocenie sądu. Jeśli dłużnik bezpodstawnie zwolni się z pracy lub podejmie inne działania, które mają na celu uniknięcie spłaty długów, może to skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego i uniemożliwić oddłużenie.
• Zostają wstrzymane wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Oznacza to, że wierzyciele nie mogą podejmować żadnych działań prawnych w celu dochodzenia swoich roszczeń, dopóki postępowanie upadłościowe trwa.

Funkcje upadłości konsumenckiej

 1. Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta
  Pierwszą ważną funkcją upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Oznacza to umorzenie całości lub części długów, których osoba ta nie jest w stanie spłacić. Warunkiem uzyskania oddłużenia jest udowodnienie, że dłużnik działał uczciwie i zgodnie z prawem zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w trakcie postępowania.
 2. Dochodzenie należności od dłużnika na rzecz jego wierzycieli
  Drugą istotną funkcją upadłości konsumenckiej jest możliwość windykacji należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Proces ten polega na likwidacji lub sprzedaży majątku dłużnika, a uzyskane środki zostają przekazane wierzycielom. Idea polega na sprowadzeniu wszystkich indywidualnych postępowań sądowych i windykacyjnych przeciwko dłużnikowi do jednego postępowania upadłościowego, co umożliwia równomierne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Kiedy następuje oddłużenie?

 1. Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli – Jeśli upadły zgodnie z planem spłaty ureguluje swoje zobowiązania wobec wierzycieli, następuje oddłużenie. Wykonanie planu spłaty polega na terminowym i zgodnym z ustaleniami regulowaniu należności.
 2. Gdy sąd postanowi o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ustalania planu spłaty – Jeżeli upadły znajduje się w sytuacji, która uniemożliwia jakąkolwiek spłatę długów, sąd może podjąć decyzję o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ustalania planu spłaty. Przykładowo, może to mieć miejsce, gdy upadły nie posiada żadnych środków lub dochodów pozwalających na regulowanie zobowiązań i np. z powodów zdrowotnych jest trwale niezdolny do pracy.
 3. Kiedy dochodzi do uchylenia planu spłaty w wyniku trwałej utraty możliwości wykonywania planu spłaty przez upadłego z zastrzeżeniem, że doprowadziły do tego niezależne od niego okoliczności – W sytuacji, gdy upadły trwale traci zdolność do wykonywania planu spłaty, na przykład z powodu przewlekłej choroby, plan spłaty może zostać uchylony. Warunkiem jest, że przyczyny uniemożliwiające spłatę były niezależne od upadłego.

Od momentu oddłużenia upadły jest wolny od wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli. Oznacza to, że długi zostają umorzone, a upadły nie ma już obowiązku ich spłaty.

Upadłość konsumencka Łódź - Kancelaria Wilijewicz i partnerzy

Upadłość konsumencka Łódź – Kancelaria Wilijewicz i partnerzy

Jeśli jesteś w sytuacji, w której nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań, warto skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i uzyskać całkowite oddłużenie. Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy, wykorzystując najnowsze rozwiązania prawne, może skutecznie pomóc Ci w złożeniu wniosku do sądu w postępowaniu upadłościowym, które doprowadzi do umorzenia Twoich długów. Coraz większa liczba dłużników odnosi sukces w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej, co daje im szansę na nowy start – bez obciążających zadłużeń.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, konieczne jest nie tylko przygotowanie odpowiednio uzasadnionego wniosku, ale także właściwe prowadzenie postępowania po jego ogłoszeniu, aby proces przebiegał jak najszybciej i zakończył się szybkim oddłużeniem.
Warto skorzystać z pomocy specjalisty, ponieważ sąd może umorzyć długi tylko wtedy, gdy dłużnik prawidłowo wykonuje swoje obowiązki nakładane przez sąd, takie jak terminowe składanie sprawozdań.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ!

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.