Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, uchwalona w marcu 2020 roku pozwala na skorzystanie z tego instrumentu prawnego przez większą ilość osób. Dodatkowo jednak wprowadzono kilka kryteriów, których spełnienie i przygotowanie wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej osoby przygotowującej wniosek, tak by już na starcie nie zmniejszać swoich szans na skuteczne przeprowadzenie procesu upadłości i pełne oddłużenie. Poniżej kilka najważniejszych informacji, które pomogą właściwie się przygotować na pierwsze i kolejne spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnych.

Historia zadłużenia

Z doświadczenia wiemy, że każdy przypadek dłużnika jest inny. Aby uzyskać właściwą pomoc, prawnik musi dokładnie poznać sytuację zadłużonego, tak by wyznaczyć najkrótszą ścieżkę prowadzącą do skutecznego ogłoszenia upadłości. W tym celu musimy poznać historię niewypłacalności dłużnika, poznać jej przyczyny oraz potwierdzić istnienie stanu niewypłacalności jako przesłanki do ogłoszenia upadłości. Po stwierdzeniu istnienia faktu niewypłacalności, Klient zostaje poinformowany o możliwych scenariuszach postępowania w danej sytuacji oraz o tym jak będzie przebiegać postępowanie i ile będzie trwać.

Przygotowanie wniosku

Po ustaleniu drogi postępowania i jego akceptacji przez Klienta, przechodzimy do kolejnego etapu jakim jest przygotowanie właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Do przygotowania wniosku potrzebne będą następujące informacje:
– dane osobowe,
– miejsce stałego zamieszkania, na podstawie którego zostanie wybrany odpowiedni Sąd do którego będzie kierowany wniosek,
– numer PESEL
– numer NIP jeśli był nadany do 10 lat przed złożeniem wniosku.
– wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników ( przygotowaną samodzielnie przez dłużnika, a nie przez rzeczoznawcę) wraz z podaniem miejsca, gdzie wymienione rzeczy się znajdują,
– informacja o przychodach z ostatnich sześciu miesięcy – w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę niezbędne, będzie zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę lub wyciąg z rachunku bankowego – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza można wspomóc się książką przychodów i rozchodów lub pomocą księgową.
– informacja o kosztach utrzymania z ostatnich sześciu miesięcy – bierzemy pod uwagę wszystkie koszty ponoszone na swoje utrzymanie jak i osób będących na utrzymaniu. W skład kosztów wchodzą opłaty, żywność, ubrania itp., czyli wszystko na co przeznaczane są bieżące pieniądze.

Dłużnik będzie miał możliwość starania się o nowe finansowanie, a uzyskane środki będą chronione, przy spełnieniu takich warunków, jak zgoda nadzorcy układu na zaciągnięcie nowych zobowiązań oraz wykazanie nowego finansowania we wniosku o zatwierdzenie układu.

Spis wierzycieli

Kolejną ważną informacją jaką należy przygotować jest spis swoich wierzytelności z określeniem ich wysokości oraz dotychczasową historią spłat. Należy przygotować również listę wierzytelności spornych, co do których zasadności dłużnik, ma wątpliwości lub ich nie uznaje. Jeśli na danym składniku majątku zostały ustanowione zastawy lub hipoteki należy również przygotować takie informacje.

Informacje o działaniach podejmowanych przez dłużnika w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku

Ustawodawca przewidział rozwiązania prawne, które mają zapobiegać działaniom zmierzającym do wyzbywania się majątku w przeddzień ogłoszenia upadłości. Koniecznym wymogiem wniosku jest zatem informacja o wszystkich czynnościach prawnych dokonywanych w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. Chodzi o takie czynności jak zakup, sprzedaż albo zawarcie umowy darowizny.

Podsumowanie

Jak widać powyżej lista informacji niezbędnych do przygotowania przed złożeniem wniosku jest długa i może nie skończyć się na jednym spotkaniu. Ważne jest by już na początku, na pierwsze spotkanie przyjść jak najlepiej przygotowanym, co pozwoli znacznie skrócić drogę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli podczas przygotowywania dokumentów z powyższej listy, pojawiają się jakieś wątpliwości nasi adwokaci i doradcy restrukturyzacyjni na spotkaniu chętnie udzielą wszelkiej pomocy w tym zakresie.