Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, uchwalona w marcu 2020 roku pozwala na skorzystanie z tego instrumentu prawnego przez większą ilość osób. Dodatkowo jednak wprowadzono kilka kryteriów, których spełnienie i przygotowanie wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej osoby przygotowującej wniosek o ogłoszenie upadłości tak, by już na starcie nie zmniejszać swoich szans na skuteczne przeprowadzenie procesu upadłości i pełne oddłużenie.

Kto i kiedy może złożyć́ wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć dłużnik, czyli osoba fizyczna, która prowadzi działalność niebędącą działalnością gospodarczą. Dłużnik może złożyć wniosek w przypadku, gdy ma problemy finansowe i nie jest w stanie spłacić swoich długów. Wniosek można złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika.

Jakie dokumenty do upadłości konsumenckiej należy przygotować?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z koniecznością przedłożenia pewnych dokumentów, które potwierdzą sytuację finansową osoby, która zamierza złożyć wniosek. Przede wszystkim, należy posiadać dokumenty dotyczące wymagalnych zobowiązań, takie jak nakazy zapłaty, wypowiedzenia umów, umowy pożyczek i inne dokumenty potwierdzające zadłużenie. Poniżej kilka najważniejszych informacji, które pomogą właściwie się przygotować na pierwsze i kolejne spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym.

Historia zadłużenia

Historia zadłużenia i jego przyczyn, jest niezbędna przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką, ponieważ zawiera informacje dotyczące dotychczasowych zobowiązań finansowych.

Dokument ten musi potwierdzać zadłużenie i złą sytuację finansową dłużnika, a także zawierać spis wierzycieli i informacje, uzasadniające wniosek i okoliczności, które do o niewypłacalności doprowadziły. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga również innych niezbędnych dokumentów, takich jak np. wypowiedzenie umowy o pracę., dokumentacji medycznej, lub informacji o prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, czy sytuacji rodzinnej, które to mogą wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej dłużnika.

Z doświadczenia wiemy, że każdy przypadek dłużnika jest inny. Aby uzyskać właściwą pomoc, i doprowadzić upadłość konsumencką do końca, prawnik musi dokładnie poznać sytuację zadłużonego, tak by ogłoszenie upadłości konsumenckiej przybrało najkrótszą ścieżkę. W tym celu musimy poznać historię niewypłacalności dłużnika, poznać jej przyczyny oraz potwierdzić istnienie stanu niewypłacalności jako przesłanki do ogłoszenia upadłości. Po stwierdzeniu istnienia faktu niewypłacalności, Klient zostaje poinformowany o możliwych scenariuszach postępowania w danej sytuacji oraz o tym jak będzie przebiegać postępowanie i ile będzie trwać.

Przygotowanie wniosku

Po ustaleniu drogi postępowania i jego akceptacji przez Klienta, przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest przygotowanie właściwego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do przygotowania wniosku o ogłoszeniu upadłości potrzebne będą następujące informacje:

  • dane osobowe,
  • miejsce stałego zamieszkania, na podstawie którego zostanie wybrany odpowiedni Sąd do którego będzie kierowany wniosek,
  • numer PESEL
  • numer NIP jeśli był nadany do 10 lat przed złożeniem wniosku.
  • wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników ( przygotowaną samodzielnie przez dłużnika, a nie przez rzeczoznawcę) wraz z podaniem miejsca, gdzie wymienione rzeczy się znajdują,
  • informacja o przychodach z ostatnich sześciu miesięcy – w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę niezbędne, będzie zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę lub wyciąg z rachunku bankowego – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza można wspomóc się książką przychodów i rozchodów lub pomocą księgową.
  • informacja o kosztach utrzymania z ostatnich sześciu miesięcy – bierzemy pod uwagę wszystkie koszty ponoszone na swoje utrzymanie jak i osób będących na utrzymaniu. W skład kosztów wchodzą opłaty, żywność, ubrania itp., czyli wszystko na co przeznaczane są bieżące pieniądze.

Spis wierzycieli

Przygotowanie spisu wierzycieli jest niezbędne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy przygotować spis swoich wierzytelności z określeniem ich wysokości oraz dotychczasową historią spłat. Wymagane jest sporządzenie również listy wierzytelności spornych, co do których zasadności dłużnik, ma wątpliwości lub ich nie uznaje. Jeśli na danym składniku majątku zostały ustanowione zastawy lub hipoteki należy również przygotować takie informacje.

Informacje o działaniach podejmowanych przez dłużnika w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku

Ustawodawca przewidział rozwiązania prawne, które mają zapobiegać działaniom zmierzającym do wyzbywania się majątku w przeddzień ogłoszenia upadłości. Koniecznym wymogiem wniosku o upadłość konsumencką jest zatem informacja o wszystkich czynnościach prawnych dokonywanych w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. Chodzi o takie czynności jak zakup, sprzedaż albo zawarcie umowy darowizny.

Podsumowanie

Jak widać powyżej lista informacji niezbędnych do przygotowania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką jest długa i może nie skończyć się na jednym spotkaniu. Ważne jest by już na początku, na pierwsze spotkanie przyjść jak najlepiej przygotowanym i zabrać ze sobą dokumenty potrzebne do tego, by złożyć wniosek. Pozwoli to znacznie skrócić drogę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli podczas przygotowywania dokumentów z powyższej listy, pojawiają się jakieś wątpliwości nasi adwokaci i doradcy restrukturyzacyjni na spotkaniu chętnie udzielą wszelkiej pomocy w tym zakresie.

Pamiętać trzeba, że aktualnie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się przez Internet, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymaga to założenia swojego konta i dalej obsługi wniosku i dokumentów przesyłanych przez sąd właśnie na tym portalu.

 

Dowiedz się więcej:

  1. Upadłość konsumencka
  2. Upadłość przedsiębiorcy
  3. Oddłużenie konsumenta czyli umorzenie długów