Upadłość przedsiębiorcy

WILIJEWICZ I PARTNERZY UPADŁOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POMAGAMY BIZNESOWI W KRYZYSIE

Czy wiesz, że każdy prowadzący działalność gospodarczą podmiot, czy to osoba fizyczna czy też prawna, ma obowiązek pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy stanie się niewypłacalny? Zaniechanie tego obowiązku prowadzić może do orzeczenia wobec Ciebie zakazu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, a członkowie zarządu spółek kapitałowych narażają się na osobistą odpowiedzialność za długi spółki. W przypadku jednoosobowych przedsiębiorców zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego uniemożliwia również ogłoszenie tzw upadłości konsumenckiej!

DLA KOGO UPADŁOŚĆ?

Postępowanie upadłościowe w odróżnieniu od postępowania restrukturyzacyjnego, przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy już stali się niewypłacalni i nie mają szansy na podjęcie działań restrukturyzacyjnych i uratowanie przedsiębiorstwa.

Pamiętać trzeba, że zgodnie z prawem upadłościowym dłużnik ma obowiązek w terminie 30 dni od chwili, gdy stał się niewypłacalny złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

Aby podjąć prawidłową decyzję, czy wszcząć postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne i w jakim momencie, pomagamy klientom ustalić ich stan majątkowy, jak i chwilę, gdy popadli w stan niewypłacalności.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dotyczy wszystkich przedsiębiorców, zarówno spółki prawa handlowego, jak i – o czym często sami nie wiedzą- tzw. przedsiębiorców jednoosobowych, prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

CO DAJE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Ogłoszenie upadłości z jednej strony ma na celu zabezpieczenie należytego zaspokojenia wierzycieli dłużnika, zabezpieczenie prawidłowego toku likwidacji majątku dłużnika, ustalenie planu spłaty wierzycieli ale i – jeżeli jest on osoba fizyczną, – podobnie jak upadłość konsumencka – ostatecznie daje przedsiębiorcy możliwość całkowitego oddłużenia tj. niejako anulowania długów, na co nie może on liczyć po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Ogłoszenie upadłości dłużnika zatrzymuje ciągłe narastanie długów, a nadto między innymi:

– nie mogą być prowadzone w stosunku do dłużnika jakiekolwiek postępowania sądowe i komornicze, a dotychczas prowadzone postępowania zostają zawieszone i następnie umorzone po uprawomocnieniu się postanowienie o ogłoszeniu upadłości;

CO DAJE OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

– następuje zatrzymanie naliczania odsetek od wierzytelności;

– istnieje możliwość odstąpienia od umów wzajemnych niekorzystnych finansowo dla masy upadłości (majątku w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w ustawie i służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego) lub ją obciążających ( np. umów leasingu);

– powstaje możliwość wypowiedzenia umów najmu i dzierżawy, których wypowiedzenie nie było możliwe;

– możliwe jest odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji zawartej na gruncie przepisów kodeksu pracy;

– od chwili ogłoszenia upadłości, pracownicy dłużnika mogą ubiegać się o zaległe świadczenia z tytułu wykonywanej pracy, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli Przepisy Prawa Upadłościowego nie regulują bezpośrednio kwestii dotyczących kontynuacji działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pomoc w postępowaniu upadłościowym Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy.

DLACZEGO PRZEDSIĘBIORCA MA OBOWIĄZEK W TERMINIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Pamiętać trzeba, że zgodnie z prawem upadłościowym dłużnik ma obowiązek w terminie 30 dni od chwili, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

Gdy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest w terminie, rodzi skutki w postaci rozszerzonej – na podstawie art. 299 ksh – odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu organów spółek prawa handlowego (cywilnej) względem kontrahentów spółki, w tym organów administracji publicznej (ZUS, US). Nadto liczne regulacje prawa karnego przewidują odpowiedzialność za poszczególne czyny i zaniechania związane z obowiązkiem ogłoszenia upadłości.

Art. 373 Pr.Upad. przewidujące możliwości orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (na okres od jednego do dziesięciu lat) w stosunku do osoby, która będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;

Art. 586 Ksh penalizuje niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – przepis przewiduje sankcje karne w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;

Art. 301 § 2 oraz § 3 Kk przewidujące odpowiedzialność karną za doprowadzenie do upadłości lub powstania stanu niewypłacalności (w zależności od charakteru czynu i stopnia winy przepisy przewidują kary od ograniczenia wolności do pozbawienia wolności do lat 5).

Art. 302 k.k. zabrania podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia wybranych wierzycieli, a nie ich ogółu, a nadto zakazuje działań ze szkodą dla wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości.

Należy pamiętać, że Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie jest wystarczający na zaspokojenie kosztów postępowania lub jedynie wystarcza na pokrycie tych kosztów, uniemożliwiając dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli choćby w minimalnym stopniu.

O NAS

Zespół Kancelarii Wilijewicz i Partnerzy reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniu o ogłoszenie upadłości – od przygotowania odpowiednio umotywowanego wniosku, przez postępowanie przed sądem upadłościowym, radą wierzycieli po kontrolę działalności syndyka i prawidłowości likwidacji majątku upadłego.

Upadłość Przedsiębiorcy Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Arystoteles

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.

  KONSULTACJE

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ.

  ZAPRASZAMY!